Σχετικά με την ΚΥΑ ”Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής΄΄.

Σχετικά με την ΚΥΑ ”Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής΄΄.  .doc

Scroll to Top