Κανονισμός λειτουργίας Δ.Σ.

Ο παρακάτω Κανονισμός, όπως εγκρίθηκε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 20-7-2000 και τροποποιήθηκε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 31-10-2002, αναφέρεται στο πλαίσιο λειτουργίας του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας για την περίοδο της θητείας 2002-2004, με σκοπό να βελτιστοποιήσει τις εργασίες του και να το καταστήσει πιο λειτουργικό και παραγωγικό.

1. Σκοπός του Δ.Σ. είναι να υλοποιήσει τις αποφάσεις του τελευταίου Συνεδρίου.
2. Οι αρμοδιότητες του Δ.Σ., σύμφωνα και με το Καταστατικό της Ομοσπονδίας, είναι:
α. Να διοικεί την Ομοσπονδία.
β. Να συγκαλεί το Συνέδριο.
γ. Να συγκαλεί το Γενικό Συμβούλιο.
δ. Να διαχειρίζεται τα οικονομικά.
ε. Να λογοδοτήσει στο επόμενο Συνέδριο για το έργο του.

3. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε 15 μέρες και συγκεκριμένα κάθε 1η και 3η Τετάρτη του μήνα και ώρα 11.30 π.μ. στα γραφεία της Ομοσπονδίας, Μαυρομματαίων 17 στην Αθήνα. Συνεδριάζει επίσης έκτακτα στην Αθήνα ή σε άλλη πόλη όποτε κριθεί αναγκαίο από το προεδρείο ή από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτονόητο είναι ότι τα μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει να είναι συνεπή όχι μόνο στις συνεδριάσεις του οργάνου αλλά και στην ώρα έναρξης των εργασιών του.

4. Η σύγκληση γίνεται μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, στην οποία αναγράφεται η προτεινόμενη από το προεδρείο, ημερήσια διάταξη. Η πρόσκληση θα αποστέλλεται μια εβδομάδα πριν από τη συνεδρίαση και θα συμπληρώνεται από τις υπάρχουσες εισηγήσεις και τα σχετικά έγγραφα δύο τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίαση, έτσι ώστε τα μέλη της διοίκησης να διευκολύνονται στη διαμόρφωση της γνώμης τους πριν από το Συμβούλιο.

5. Η επικοινωνία της Γραμματείας με τα μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει να επιδιωχθεί να γίνεται με οικονομία χρόνου. Ο καλύτερος τρόπος είναι με e-mail μέσω διαδικτύου. Σε αντίθετη περίπτωση θα χρησιμοποιείται fax ή courier. Ο ίδιος τρόπος επικοινωνίας του Δ.Σ. θα επιδιωχθεί να γίνεται με τις Α’βάθμιες Ενώσεις-μέλη της Ομοσπονδίας.

6. Η ημερήσια διάταξη θα καθορίζεται και θα εγκρίνεται στην αρχή κάθε συνεδρίασης του Δ.Σ., αφού προηγηθεί ενημέρωση για τα θέματα που αντιμετώπισε η διοίκηση στο μεσοδιάστημα των συνεδριάσεων. Εκτός από τα θέματα που θα έχει ήδη προτείνει το προεδρείο με την πρόσκλησή του, μπορούν να συζητούνται και άλλα θέματα που θα προτείνονται από μέλη της διοίκησης και θα εγκρίνεται η συζήτησή τους από το Δ.Σ.

7. Το Δ.Σ. συζητά εισηγήσεις μελών του, καθώς επίσης και εισηγήσεις των Α’βάθμιων Ενώσεων-μελών της Ομοσπονδίας. Ζητήματα τοπικού ενδιαφέροντος ή προσωπικά ζητήματα συναδέλφων παραπέμπονται στις αντίστοιχες Α’βάθμιες Ενώσεις-μέλη της Ομοσπονδίας.

8. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. τηρούνται, σύμφωνα με το Καταστατικό της Ομοσπονδίας, από το Γενικό Γραμματέα, ο οποίος καταγράφει τα σπουδαιότερα σημεία των συζητήσεων και τις αποφάσεις του. Εάν κάποιο μέλος της διοίκησης επιθυμεί να καταγραφεί η άποψή του, την καταθέτει με τη μορφή γραπτής δήλωσης.

9. Η διαδικασία για τη συζήτηση κάθε θέματος θα είναι η πάγια που ακολουθείται, χωρίς διακοπές και ερωτήσεις προς τον ομιλητή. Εάν υπάρξει ανάγκη δευτερολογίας, θα επαναλαμβάνεται η διαδικασία με δεύτερο κύκλο ομιλιών, έτσι ώστε να αναλύονται σε βάθος τα συζητούμενα θέματα και να παίρνονται οι σωστότερες αποφάσεις. Το Δ.Σ. μπορεί να καθορίζει χρονικό όριο στις ομιλίες των μελών, με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία του.

10. Το Δ.Σ. έχει υποχρέωση να ενημερώνει τακτικά τις Α’βάθμιες Ενώσεις-μέλη της Ομοσπονδίας. Έχει ακόμη την υποχρέωση να ζητά τη γνώμη τους για όλα τα ζητήματα που αφορούν τους συναδέλφους μηχανικούς. Υποχρεούται, σύμφωνα και με το Καταστατικό, να περιοδεύει τακτικά, να παρίσταται και να ενημερώνει τους συναδέλφους με ομιλίες, συνεντεύξεις, συγκεντρώσεις κλπ, όχι μόνο στις έδρες των Α’βάθμιων Ενώσεων-μελών αλλά και σε άλλες πόλεις της χώρας.

11. Το Δ.Σ. προετοιμάζει τις εργασίες του Γενικού Συμβουλίου και ανακοινώνει έγκαιρα την ημερήσια διάταξη των εργασιών του, έτσι ώστε να υπάρχει χρόνος στις Α’βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ να πραγματοποιούν συνελεύσεις ή συγκεντρώσεις των μελών τους, όταν το κρίνουν απαραίτητο. Το Γενικό Συμβούλιο λειτουργεί με βάση τον εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του, που έχει εγκριθεί στη συνεδρίασή του της 5-10-2000.

12. Για διευκόλυνση των εργασιών του, το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να συστήνει μόνιμες επιτροπές ή ομάδες εργασίας για διάφορα θέματα που απαιτούν εξειδίκευση. Σε αυτές, υπεύθυνος θα ορίζεται μέλος του Δ.Σ. και η σύνθεση θα αποφασίζεται με βάση την εξειδίκευση, την εμπειρία κλπ, ανάλογα φυσικά με το αντικείμενο. Οι μόνιμες επιτροπές ή οι ομάδες εργασίας μπορεί να είναι και αμειβόμενες.

13. Η συγκρότηση και λειτουργία των μόνιμων επιτροπών και των ομάδων εργασίας, θα ακολουθεί τις παρακάτω αρχές:

α. Η συμμετοχή θα είναι σε εθελοντική βάση. Το Δ.Σ. θα κρίνει κατά περίπτωση εάν απαιτείται αμοιβή σε κάποιες από αυτές, ειδικότερα όταν είναι απαραίτητη η διεπιστημονική εκπροσώπηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα γίνεται προσπάθεια οι συγκεκριμένες επιτροπές ή ομάδες εργασίας να εντάσσονται στη δραστηριότητα του ΤΕΕ και να αμείβονται από τον προϋπολογισμό του.

β. Οι διαδικασίες θα είναι διαφανείς και της συγκρότησης θα προηγείται προκήρυξη με τα απαιτούμενα προσόντα καθώς και τα κριτήρια επιλογής. Η αξιολόγηση θα γίνεται από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, μετά από πρόταση του συντονιστή.

γ. Τα πορίσματα των μόνιμων επιτροπών και των ομάδων εργασίας αποτελούν προτάσεις-εισηγήσεις προς το Δ.Σ. το οποίο και αποφασίζει τελικά.

14. Το Δ.Σ. υποστηρίζεται στη δράση του από:
α. Τη Γραμματεία
β. Τη Νομική Σύμβουλο, με πάγια αντιμισθία.

Επίσης, θα προχωρήσει στη διερεύνηση πρόσληψης Συμβούλου Τύπου, για την καλύτερη οργάνωση και προβολή των θέσεών του από τα ΜΜΕ.

15. Το Δ.Σ. φροντίζει να προβάλλονται οι θέσεις και οι προτάσεις του κλάδου για τα προβλήματα των συναδέλφων μηχανικών δημοσίων υπαλλήλων αλλά και της δημόσιας διοίκησης γενικότερα, με αξιοποίηση του διαδικτύου, μέσα από την συχνή ενημέρωση της ιστοσελίδας της Ομοσπονδίας.

16. Η ημερήσια αποζημίωση των μελών του Δ.Σ. για τις μετακινήσεις τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ορίζεται ως εξής:

α. Πλήρης κάλυψη εξόδων μετακίνησης με μέσα μαζικής μεταφοράς, με προσκόμιση της απόδειξης.
β. Χιλιομετρική αποζημίωση, όμοια με εκείνη του Δημοσίου, χωρίς απόδειξη (σήμερα 40 δρχ./ χιλιόμετρο, προσαυξημένη με τα ποσά των διοδίων, ferry boat κλπ).
γ. Κάλυψη ξενοδοχείου σε περίπτωση διανυκτέρευσης, με προσκόμιση της απόδειξης και όριο 100 € για την Ελλάδα και 140 € για το εξωτερικό.
δ. Ημερήσια αποζημίωση 50 € για την Ελλάδα και 80 € για το εξωτερικό, για έξοδα φαγητού, μικροέξοδα κίνησης κλπ.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Παναγιώτης Κατίκας Γιάννης Γρηγορόπουλος
Αρχιτέκτων ΜηχανικόςΠολιτικός Μηχανικός
Scroll to Top