Κανονισμός λειτουργίας του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας του Γενικού Συμβουλίου εναρμονίζεται με το άρθρο 19 του Καταστατικού της Ομοσπονδίας.

 

1. ΣΥΝΘΕΣΗ

 

Το Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελείται από το 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο και τα τριμελή προεδρεία (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γεν. Γραμματέας) των Ενώσεων - Μελών της Ομοσπονδίας.

 

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

 

Το Γενικό Συμβούλιο είναι ένα ευρύτερο όργανο ανταλλαγής προβληματισμού, ζύμωσης αλλά και αναζήτησης των κατάλληλων μορφών αγώνα για την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου.

 

Ο κάθε συνάδελφος μέλος του Γενικού Συμβουλίου, εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις και έχει υποχρέωση να μεταφέρει και τις αποφάσεις του Δ.Σ. στο οποίο ανήκει, ή τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσής του, όταν υπάρχουν.

 

3. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Το Γενικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων που απασχολούν την Ομοσπονδία στα πλαίσια των αποφάσεων του τελευταίου Συνεδρίου και αποτελεί απαραίτητο συμβουλευτικό όργανο της διοίκησης της Ομοσπονδίας.

 

4. ΣΥΓΚΛΗΣΗ

 

Το Γενικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε 6 μήνες στην έδρα της Ομοσπονδίας με πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου και έκτακτα όταν το ζητήσουν το Διοικητικό Συμβούλιο ή το 1/3 των μελών του. Οι συνεδριάσεις του είναι ανοιχτές και μπορούν να παρίστανται χωρίς δικαίωμα λόγου όλοι οι συνάδελφοι.

 

Το προεδρείο του Γενικού Συμβουλίου μπορεί, κατ' εξαίρεση και με την έγκριση του σώματος, να δίνει το λόγο και σε παρατηρητές.

 

5. ΑΠΑΡΤΙΑ

 

Το Γενικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες το 1/3 + 1 των μελών του.

 

6. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

Η ημερήσια διάταξη των εργασιών του Γενικού Συμβουλίου καταρτίζεται από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και αποστέλλεται τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τη σύγκλησή του στις Ενώσεις - Μέλη της Ομοσπονδίας μαζί με τις εισηγήσεις των θεμάτων και όλα τα σχετικά έγγραφα. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου:

  • Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου να είναι πλήρως ενημερωμένα ώστε να συμβάλουν με τον προβληματισμό και τις προτάσεις τους στη διαμόρφωση των πλέον σωστών αποφάσεων,
  • Να δοθεί η δυνατότητα συνεδριάσεων των Δ.Σ. ή ακόμα σύγκλησης των Γενικών Συνελεύσεων των Ενώσεων - Μελών, προκειμένου να διατυπωθούν και να μεταφερθούν οι προβληματισμοί και οι προτάσεις όλων των συναδέλφων μηχανικών.

Εκτός από τα θέματα που έχει ήδη προτείνει το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας με την πρόσκλησή του, μπορούν να συζητούνται και άλλα θέματα που θα προτείνονται από μέλη του Γενικού Συμβουλίου και θα εγκρίνεται η συζήτησή τους από το σώμα.

 

7. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

Τις εργασίες του Γενικού Συμβουλίου διευθύνει ο Πρόεδρος μαζί με το Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.

 

8. ΠΡΑΚΤΙΚΑ

 

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Γενικού Συμβουλίου τηρούνται από το Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας, ο οποίος καταγράφει τα σπουδαιότερα σημεία των ομιλιών και τις αποφάσεις του. Εάν κάποιο μέλος του Γενικού Συμβουλίου επιθυμεί να καταγραφεί αναλυτικά η άποψή του, την καταθέτει με τη μορφή γραπτής πρότασης.

 

9. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 

Η διαδικασία στη συζήτηση κάθε θέματος είναι η πάγια που ακολουθείται χωρίς διακοπές και ερωτήσεις προς τον ομιλητή. Μετά τις εισηγήσεις των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που παρουσιάζονται από τον Πρόεδρο ή μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, ακολουθεί η διαδικασία των διευκρινιστικών ερωτήσεων και μετά τις απαντήσεις του εισηγητή ανοίγει κατάλογος ομιλητών των μελών του Γενικού Συμβουλίου επί του συζητούμενου θέματος.

 

Το Γενικό Συμβούλιο καθορίζει χρονικό όριο στις ομιλίες των μελών του με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία του.

 
 


10.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

Οι αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Καταγράφονται από το Γενικό Γραμματέα και λαμβάνονται σοβαρά υπόψη στη διαμόρφωση των θέσεων και τη δράση της Ομοσπονδίας.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

   

Παναγιώτης Κατίκας

Γιάννης Γρηγορόπουλος

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Πολιτικός Μηχανικός