Προσφυγή : Ενώπιον της Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν.2839/2000, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας  .pdf

Δημιουργία βάσης δεδομένων αδειών δόμησης και ανάπτυξη διαδικτυακού πληροφοριακού συστήματος στην Δυτική Μακεδονία  .pdf

Εισήγηση του νομικού συμβούλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σχετικά προβάδισμα Διπλωματούχων Μηχανικών κατηγορίας ΠΕ έναντι αυτών της κατηγορίας ΤΕ.docx

Ερώτηση σχετικά με τον αριθμό μετακινήσεων υπαλλήλων και διενέργεια των ΕΔΕ στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας  .pdf

«Απεργία-αποχή από τις επιτροπές και τα συμβούλια, που έχουν ανακοινωθεί, και για το διάστημα από 12-12-2020 έως και 31-12-2020». doc

 

Παράσταση διαμαρτυρίας της ΕΜΔΥΔΑΣ στον Εκτελεστικό Γραμματέα,για τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ).jpg