Σχετικά με τον Οργανισμό του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης και τη φωτογραφική αιτιολόγησή του για θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης  .pdf

Ορισμός Διπλ. Μηχανικών ως δημοσίων υπολόγων στις Αποφάσεις Έγκρισης Έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής.   .doc