Υπ. Εσωτερικών: Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Ο.Τ.Α.- Σύσταση και λειτουργία Αναπτυξιακών Ο.Τ.Α. - Κοινοποίηση διατάξεων των ν.4674/2020 (Α΄53) και ν.4690/2020 (Α΄104) .pdf