Ψηφίσματα 18ου Συνεδρίου ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

1.  Ψήφισμα για αποθεματικό πόρου  .doc

2.  Ψήφισμα για εκτός έδρας αποζημίωση Μηχανικών  .doc

3.  Ψήφισμα σχετικά με την ανάθεση μελετών και επίβλεψης δημοσίων έργων ως υπηρεσιών συμβούλων  .doc

4.  Ψήφισμα για το ΜηΜΕΔ  .doc

5.  Ψήφισμα για την Υγεία  .doc

6.  Ψήφισμα για Προσωπική Διαφορά  .doc

7.  Ψήφισμα για τις Συμπράξεις Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και τις Συμβάσεις Παραχώρησης  .doc

8.  Ψήφισμα για Νομική Κάλυψη Διπλωματούχων Μηχανικών Δημ. Υπαλλήλων  .doc

9.  Ψήφισμα για το Ασφαλιστικό  .doc

10.Ψήφισμα για Συνδρομές ΤΕΕ  .doc