Αναγνώριση του Αδιάσπαστου Τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών (Intergrated Master) - Πρόσθετες Σχολές.  .doc

Αίτηση  .doc

ΦΕΚ Α΄ 204/1-2-2019  .pdf

ΦΕΚ Β΄ 388/13-2-2019  .pdf