ΦΕΚ 1207/9-11-23 : Τροποποίηση της υπό στοιχεία 60687/1304/ Φ2/13.10.2017 απόφασης «Σύσταση και συγκρό- τηση επιτροπής για τις διαδικασίες συλλογής και διαχείρισης του πόρου 6‰».pdf