ΦΕΚ 1207/9-11-23 : Τροποποίηση της υπό στοιχεία 60687/1304/ Φ2/13.10.2017 απόφασης «Σύσταση και συγκρό- τηση επιτροπής για τις διαδικασίες συλλογής και διαχείρισης του πόρου 6‰».pdf

Ανάγκη ενίσχυσης των Υπηρεσιών Χωρικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού στην Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, εν όψει του προγράμματος Πολεοδομικών Μεταρρυθμίσεων Κων/νος Δοξιάδης .pdf

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 77 Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουρ- γείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων.pdf 

Υπ. Εσωτερικών:Τροποποίηση ΥΑ για πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παρενόχλησης στην εργασία σε φορείς του Δημοσίου-Ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν τον Σύμβουλο Ακεραιότητας.pdf

ΦΕΚ 3321/Β/18-5-23 : Καθορισμός εκλογικής αποζημίωσης των ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευ- τικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023. pdf

ΣΑΔΑΣ Τμήμα Αττικής : ΨΗΦΙΣΜΑ για την προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς και του δημόσιου συμφέροντος .pdf

Υπ. Εσωτερικών : Διευκρινίσεις επί διατάξεων για τη χορήγηση αδειών και λοιπά θέματα  .pdf

Υπ. Εσωτερικών :  Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2022 - Συμπλήρωση Εκθέσεων Αξιολόγησης από τους αξιολογούμενους.pdf