Η υποβολή των ετήσιων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης έτους 2023 (χρήση 2022),
θα γίνει στην νέα εφαρμογή ΠΟΘΕΝ που θα ενσωματώνει τις προβλέψεις του ν.5026/2023.
Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση για την διάθεση της νέας εφαρμογής ΠΟΘΕΝ,
καθώς και για την προθεσμία υποβολής των δηλώσεων αυτών.

Όλες οι αρχικές δηλώσεις του έτους 2023 που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν μέχρι την
έναρξη λειτουργίας της νέας προσαρμοσμένης στον ν.5026/2023 ηλεκτρονικής εφαρμογής, θα θεωρούνται
ισχυρές έστω κι αν υποβάλλονται με την ηλεκτρονική εφαρμογή του προηγούμενου νόμου ν.3213/2013
που είναι σε λειτουργία (απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου του ν.5026/2023 στις 11-05-2023).

https://www.pothen.gr/pothen-main/main/

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή διατάξεων του Μέρους Γ΄ του ν. 5045/2023 (Α΄ 136) «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας - Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις».pdf

Εγκύκλιος:«Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας - Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις».pdf

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή διατάξεων του Μέρους Γ΄ του ν. 5045/2023 (Α΄ 136) «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας - Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις». pdf

N.5043/2023 - Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας - Συντα- ξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις. pdf

Ν. 5027/2023 «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα - Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα - Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 48). pdf

Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις. pdf

«Ερωτήσεις/Απαντήσεις για τους Οργανισμούς/Κανονισμούς Λειτουργίας μετά την έκδοση του νέου Προσοντολογίου – Κλαδολογίου. pdf