Ένσταση κατά της με αριθ. 160/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου (ΑΔΑ:ΨΨ2Ρ46ΜΓΘ5-Ψ7Ν)

Ένσταση κατά της με αριθ. 160/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δυτικής Λέσβου (ΑΔΑ:ΨΨ2Ρ46ΜΓΘ5-Ψ7Ν)  .pdf

Scroll to Top