Απάντησή μας σχετικά με την πρόσφατη Εγκύκλιο για τη διαδοχική και παράλληλη ασφάλιση και το με αριθμό πρωτοκόλλου Φ1500/Δ17/25153/1309/03-11-2020 απαντητικό σας έγγραφο.

Απάντησή μας σχετικά με την πρόσφατη Εγκύκλιο για τη διαδοχική και παράλληλη ασφάλιση και το με αριθμό πρωτοκόλλου Φ1500/Δ17/25153/1309/03-11-2020 απαντητικό σας έγγραφο.  .pdf

Scroll to Top