ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  Νο 34

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 152  Ν.3463/2006

(ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΛΑΣΙΘΙΟΥ)

 

Η προβλεπόμενη στο άρθρο 152 N.3463/2006 Επιτροπή, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο Κωνσταντίνο Μοτζάκη, Πρωτοδίκη Δ.Δ., και μέλη την Θεοδώρα Κουκλιάκου, Δικαστική Αντιπρόσωπο του Ν.Σ.Κ., αναπληρωτή του τακτικού μέλους, και τον Εμμανουήλ Λαδωμένο, εκπρόσωπο της ΤΕΔΚ, και παρουσία της Γραμματέως Ελένης Κοτσιφάκη, υπαλλήλου του κλάδου ΔΕ με βαθμό Α΄, συνεδρίασε δημόσια μετά από νόμιμη πρόσκληση των μελών της την Tρίτη 4 Noεμβρίου 2008 στο Γραφείο της Επιτροπής, στην οδό Αλμυρού αρ.14, στο Ηράκλειο και ασχολήθηκε με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συντάχθηκε από τον Πρόεδρό της και τα οποία είναι τα εξής: 

1. Η από 6-10-2008 προσφυγή τoυ Στυλιανού Ορφανού, εκπροσώπου και επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ κατά της με αριθμό 22464/ 25-9-2008 απόφασης του  Γ.Γ.Π.Κ.

2. Η από 8-10-2008 προσφυγή των ΤΕΕ - ΤΑΚ, ΓΕΩΤΕE, ΕΜΔΥΔΑΣ και ΟΕΕ κατά της με αριθ. 20639 / 12-9-2008 απόφασης του  Γ.Γ.Π.Κ.

 

 

Θέμα 2ο: Η από 8-10-2008 προσφυγή των ΤΕΕ-ΤΑΚ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΜΔΥΔΑΣ & ΟΕΕ κατά της με αριθ. 20639 / 12-9-2008 απόφασης του Γ.Γ.Π.Κ.

 

Κατά την εξέταση της υπόθεσης παρέστησαν εκ μέρους των προσφευγόντων ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. - ΤΑΚ Πέτρος Ινιωτάκης, ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ - Παράρτημα Κρήτης Κώστας Καμπιτάκης, η Πρόεδρος της ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης Ειρήνη Βρέντζου και ο Γεώργιος Σαρρής ως εκπρόσωπος του Ο.Ε.Ε. - Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, μαζί με το δικηγόρο τους Νικόλαο Κουβίδη. Παρέστησαν επίσης, εκ μέρους του Δήμου Ηρακλείου, ο οποίος έχει έννομο συμφέρον από την έκβαση της υπόθεσης, οι δικηγόροι Εύα Μαράκη και Πελαγία Ζαχαριουδάκη. Όλοι οι παραπάνω ανέπτυξαν προφορικά τις απόψεις τους και, στη συνέχεια, αποχώρησαν.

 

Kατά την εξέταση της υπόθεσης, το μέλος της Επιτροπής Θεοδώρα Κουκλιάκου, ανέπτυξε την έγγραφη εισήγησή της, η οποία έχει ως εξής:

 

1. Με την από 8-10-2008 προσφυγή τους προς την Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 Ν. 3463 / 2006 οι Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος - Τμήμα Ανατολικής Κρήτης (ΤΕΕ-ΤΑΚ) , Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) - Παράρτημα Κρήτης, Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΕΜΔΥΔΑΣ) Ανατολικής Κρήτης & Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) - Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης ζητούν να ακυρωθεί η 20639 / 12.9.2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης (Γ.Γ.Π.Κ.) , με την οποία απορρίφθηκε η από 12-8-2002 προσφυγή των ιδίων κατά της 603 / 28.7.2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου. Ζητούν, επίσης, την ακύρωση της τελευταίας απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Η υπό κρίση προσφυγή, η οποία κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 Ν. 3463 / 2006 στις 10.10.2008 (αριθ.πρωτ.86), είναι εμπρόθεσμη, καθόσον από την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης του Γενικού Γραμματέα και μέχρι την άσκηση της κρινόμενης προσφυγής δεν είχε παρέλθει η από το άρθρο 151 του ν. 3463 / 2006 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων οριζόμενη προθεσμία του ενός μηνός για την άσκησή της. Περαιτέρω, οι προσφεύγοντες έχουν έννομο συμφέρον για την άσκηση της κρινόμενης προσφυγής, διότι με την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου και τον τρόπο επιλογής Προϊσταμένων που ορίζεται στο άρθρο 20 του εν λόγω Οργανισμού, που εγκρίθηκε με την 603 / 28.7.2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου, επηρεάζεται η υπηρεσιακή κατάσταση των μελών των προσφευγόντων νομικών προσώπων. Κατόπιν τούτων, η υπό κρίση προσφυγή έχει ασκηθεί παραδεκτώς και πρέπει να ελεγχθεί ως προς τη βασιμότητά της.

2. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα εξής: Με την 603 / 28.7.2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου. Στο άρθρο 20 του εν λόγω Οργανισμού, όπως εγκρίθηκε η τροποποίησή του με την παραπάνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθορίζονται οι κατηγορίες των μονίμων υπαλλήλων του Δήμου από τις οποίες θα επιλέγονται άτομα για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων ανά διοικητική ενότητα ή αλλιώς ανά οργανική μονάδα. Βάσει της τροποποίησης αυτής δεν αναγνωρίζεται προβάδισμα επιλογής ως Προϊσταμένου στους υπαλλήλους της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) σε σχέση με αυτούς της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), ούτε προβάδισμα επιλογής ως Προϊσταμένου στους υπαλλήλους της κατηγορίας ΤΕ έναντι των συναδέλφων τους της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), αλλά μπορεί να γίνει η επιλογή προϊσταμένων αδιακρίτως μεταξύ των εν λόγω κατηγοριών (και σε ορισμένες περιπτώσεις αδιακρίτως μεταξύ δυο από τις κατηγορίες αυτές). Ακολούθως, οι παραπάνω προσφεύγοντες άσκησαν την 19134 / 12.8.2008 προσφυγή (κατά το άρθρο 150 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) κατά της παραπάνω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ηρακλείου, ενώπιον του Γ.Γ.Π.Κ., επικαλούμενοι ότι το άρθρο 20 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Ηρακλείου παραβιάζει το άρθρο 97 του ν. 3528 / 2007, κατά το οποίο καθιερώνεται προβάδισμα μεταξύ των υπαλλήλων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες και προηγούνται οι υπάλληλοι της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων (Ε.Θ) και ακολουθούν κατά σειρά οι υπάλληλοι της κατηγορίας Π.Ε., της κατηγορίας Τ.Ε., της κατηγορίας Δ.Ε. και τέλος οι υπάλληλοι της κατηγορίας Υ.Ε. Ισχυρίζονται επίσης ότι η αδιάκριτη επιλογή προϊσταμένων από όλες τις κατηγορίες αποτελεί ισότιμη μεταχείριση ανισότιμων καταστάσεων και παραβιάζει τη συνταγματική αρχή της ισότητας (άρθρο 4 του Συντάγματος) και ότι, επομένως, πρέπει να προηγούνται για την κατάληψη θέσης προϊσταμένου οι υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και μόνο αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν ακολουθούν οι υπάλληλοι της κατηγορίας Τ.Ε., και αν οι τελευταίοι δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν ακολουθούν οι υπάλληλοι της κατηγορίας Δ.Ε. Η προσφυγή αυτή απορρίφθηκε με την 19134 / 12.8.2008 απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ., με την αιτιολογία ότι επιτρέπεται η μη ισχύς αυτού του προβαδίσματος όταν οι οικείες οργανικές διατάξεις το προβλέπουν (άρθρο 99 περίπτ.δ΄ του ν. 3584 / 2007) και ότι ανήκει στη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης και στη συγκεκριμένη περίπτωση του Δήμου με τον Ο.Ε.Υ. να καθορίζει τις κατηγορίες από τις οποίες θα προέρχεται ο προϊστάμενος έχοντας ως βάση τις λειτουργίες της κάθε οργανικής μονάδας, τη γνωστική υποδομή που απαιτεί η λειτουργία της μονάδας και τη διαχείριση των θεμάτων που της έχουν ανατεθεί. Στη συνέχεια, οι προσφεύγοντες άσκησαν την κρινόμενη προσφυγή τους, με την οποία επικαλούνται ότι έσφαλε ο Γ.Γ.Π.Κ. στις παραπάνω κρίσεις του, επαναλαμβάνοντας τους λόγους που ήδη είχαν εκθέσει στην πρώτη προσφυγή τους. Ζητούν δε την ακύρωση τόσο της παραπάνω απόφασης του Γ.Γ.Π.Κ. όσο και της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου.

3. Επειδή, ο νόμος 3584 / 2007 (Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων - ΦΕΚ Α΄ 143) ορίζει στο άρθρο 10 ότι: 1. Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας καθορίζονται η εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών σε Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα και Αυτοτελή Γραφεία, οι αρμοδιότητές τους και οι θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους προσωπικού. Επίσης, ορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των κατά περίπτωση οργανικών μονάδων, ανάλογα με την ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκριμένων οργανικών μονάδων. 2, στο άρθρο 87 ότι: 1. Ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α΄ και είκοσι (20) τουλάχιστον έτη υπηρεσίας.2. Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Α΄, οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος επί ένα (1) τουλάχιστον έτος 3. Ως προϊστάμενοι Τμήματος και αυτοτελούς γραφείου επιλέγονται υπάλληλοι με το βαθμό Α΄..4.. και στο άρθρο 99 ότι : Το προβάδισμα μεταξύ των υπαλλήλων καθορίζεται ως εξής: α) Μεταξύ υπαλλήλων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες, προηγούνται οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ και ακολουθούν κατά σειρά οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΤΕ, της κατηγορίας ΔΕ και, τέλος, οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΥΕ. β)..γ)..δ) Όπου από τις οικείες οργανικές διατάξεις επιτρέπεται η τοποθέτηση προϊσταμένου κατηγορίας που έπεται κατά το προβάδισμα, δεν ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών. Περαιτέρω, σύμφωνα με την ΔΟΑ / Φ.13 / 180 / οικ.15725 / 18.6.2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και το 235 / 2005 Πρακτικό Επεξεργασίας (Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος) του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) δεν είναι επιτρεπό να συντρέχουν για την ίδια θέση προϊσταμένου υπάλληλοι διάφορων κατηγοριών επί ίσοις όροις. Συνεπώς, είναι επιτρεπτή η πλήρωση θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων από υπαλλήλους κατώτερης, κατά τη διαβάθμιση που εισάγεται στον υπαλληλικό κώδικα, κατηγορίας μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων αυτών από υπαλλήλους ανώτερης κατηγορίας. Επομένως, έσφαλε δε ο Γ.Γ.Π.Κ., που με την (ήδη προσβαλλόμενη) απόφασή του έκρινε αντιθέτως.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Να γίνει δεκτή η από 8-10-2008 προσφυγή των ΤΕΕ-ΤΑΚ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΜΔΥΔΑΣ & Οικον.Επιμελ/ρίου Ελλάδας.

Να ακυρωθεί η 20639 / 12.9.2008 απόφαση του  Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και η 603 / 28.7.2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου, κατά το μέρος που ενέκρινε το άρθρο 20 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου.

 

     Ακολούθησε διαλογική συζήτηση επί της Εισηγήσεως, κατά την οποία ο Πρόεδρος της Επιτροπής  Κωνσταντίνος Μοτζάκης έλαβε τον λόγο και είπε τα εξής:

Συμφωνώ με την εισήγηση. Για την πληρότητα της αιτιολογίας πρέπει να προστεθούν και τα εξής: Ναι μεν το 235 / 2005 Πρακτικό Επεξεργασίας του ΣτΕ  είναι προγενέστερο του Ν. 3584 / 2007 (Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων), όπως ορθά επισημαίνει ο Δήμος Ηρακλείου στην από 3-11-2008 έκθεση απόψεών του προς την παρούσα Επιτροπή. Όμως, η διάταξη, που ερμηνεύτηκε με το εν λόγω Πρακτικό από το Σ.τ.Ε. (άρθρο 36 παρ.1 του ν. 2190 / 1994, όπως η παράγραφος αυτή επανήλθε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του ν. 3260 / 2004 και ορίζει ότι: Προϊστάμενοι όλων των οργανικών μονάδων τοποθετούνται υπάλληλοι με βαθμό Α΄ των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ . ) είναι ταυτόσημη σε περιεχόμενο με τα άρθρα 10 [παρ.1 περ.2] και 87 [παρ.3 περ.1] του ν. 3584 / 2007, που είναι οι κρίσιμες διατάξεις στην κρινόμενη περίπτωση.  Απεφάνθη λοιπόν το ΣτΕ με το εν λόγω πρακτικό κατά λέξιν ότι: κατά την έννοια της διάταξης αυτής, ερμηνευόμενης σύμφωνα με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας στη Δημόσια Διοίκηση, είναι μεν κατ αρχήν επιτρεπτή η πλήρωση θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων από υπαλλήλους κατώτερης, κατά τη διαβάθμιση που εισάγεται με τον Υπαλληλικό Κώδικα, κατηγορίας, μόνον, όμως, εφόσον δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων αυτών από υπαλλήλους ανώτερης κατηγορίας .  Περαιτέρω, από το  άρθρο 99 περίπτ. δ΄ του ν. 3584 / 2007 (που ορίζει ότι όπου από τις οικείες οργανικές διατάξεις επιτρέπεται η τοποθέτηση προϊσταμένου κατηγορίας που έπεται κατά το προβάδισμα, δεν ισχύει το προβάδισμα των κατηγοριών) δεν μπορεί να συναχθεί επιχείρημα υπέρ της τοποθέτησης προϊσταμένων αδιακρίτως της κατηγορίας στην οποία ανήκουν, όπως ισχυρίζεται ο Δήμος Ηρακλείου στην από 3-11-2008 έκθεση απόψεών του στην παρούσα Επιτροπή. Και τούτο, διότι τέτοια ερμηνεία της παραπάνω διάταξης θα μεταχειριζόταν με όμοιο τρόπο ανόμοιες περιπτώσεις και θα παραβίαζε τις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας στη Δημόσια Διοίκηση,  οι οποίες ειδικότερα πηγάζουν από τα άρθρα 4 (παρ.1) και 5 (παρ.1) του Συντάγματος. Η παραπάνω διάταξη πρέπει λοιπόν να ερμηνευτεί  υπό το φώς των παραπάνω συνταγματικών αρχών της ισότητας και της αξιοκρατίας και αναφέρεται στις περιπτώσεις όπου πληρώνεται θέση προϊσταμένου με υπάλληλο Α΄ Βαθμού της κατηγορίας Τ.Ε. ή Δ.Ε. , όταν το προβλέπουν οι οικείες οργανικές διατάξεις, διότι στη δεδομένη χρονική στιγμή επιλογής προϊσταμένου στη συγκεκριμένη οργανική μονάδα (δηλαδή: Διεύθυνση, Τμήμα ή αυτοτελές γραφείο) :

Α) ΕΙΤΕ δεν υπάρχουν υπάλληλοι της κατηγορίας Π.Ε.

Β) ΕΙΤΕ υπάρχουν μεν υπάλληλοι της κατηγορίας Π.Ε., κανείς όμως από αυτούς δεν έχει τον Α΄ βαθμό (λόγω λιγότερων ετών υπηρεσίας από τα εκ του νόμου απαιτούμενα για απονομή του Α΄ Βαθμού, τον οποίο έχουν συνάδελφοί τους των κατηγοριών Τ.Ε. ή Δ.Ε. με περισσότερα έτη υπηρεσίας)

Γ) ΕΙΤΕ  υπάρχουν μεν υπάλληλοι της κατηγορίας Π.Ε. και με βαθμό Α΄,  έχουν όμως όλοι δηλώσει εγγράφως κατά το άρθρο 89 του ν. 3584 / 2007 ότι δεν επιθυμούν να κριθούν ως προϊστάμενοι και οι δηλώσεις τους έγιναν δεκτές από το υπηρεσιακό συμβούλιο.

Αυτές τις τρεις περιπτώσεις θέλησε να καλύψει η διάταξη της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 99 του ν. 3584 / 2007 περί  της κατ εξαίρεση μη ισχύος του προβαδίσματος των κατηγοριών, διότι στις περιπτώσεις αυτές (και μόνον σε αυτές) θα επιλεγεί Προϊστάμενος των κατηγοριών Τ.Ε. ή Δ.Ε., μολονότι υπηρετούν (ή εκ των υστέρων ενδεχομένως να τοποθετηθούν) στην ίδια οργανική μονάδα και υπάλληλοι της κατηγορίας Π.Ε.

Περαιτέρω, αν προς στιγμήν δεχθούμε ότι στην ίδια επιλογή Προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου μπορεί να είναι ταυτόχρονα υποψήφιοι υπάλληλοι όλων των κατηγοριών (Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. αδιακρίτως), θα αχθούμε στο αποτέλεσμα, με βάση τη μοριοδότηση των υποψηφίων κατά το άρθρο 88 του ν. 3584 / 2007, να έχει την ίδια μοριοδότηση ένα πανεπιστημιακό πτυχίο με ένα πτυχίο Τ.Ε.Ι. και ένα απολυτήριο λυκείου (ήτοι 300 μόρια το άριστα, 250 μόρια το λίαν καλώς και 200 μόρια το καλώς), διότι και τα τρία αποτελούν τους βασικούς τίτλους σπουδών για τους υποψηφίους κάθε παραπάνω κατηγορίας. Το αποτέλεσμα αυτό όμως θα ήταν αντίθετο όχι μόνον στις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας αλλά και αντίθετο στην (κατά τη μεθοδολογία του δικαίου) αρχή του έλλογου νομοθέτη. Αν, δηλαδή, ο νομοθέτης ήθελε πράγματι την ταυτόχρονη υποψηφιότητα υπαλλήλων από όλες τις κατηγορίες (Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε.) για επιλογή σε θέση Προϊσταμένου οργανικής μονάδας, θα έδινε διαφορετικό αριθμό μορίων στο πανεπιστημιακό πτυχίο ως βασικό τίτλο σπουδών από ό,τι στο πτυχίο Τ.Ε.Ι. και, περαιτέρω, διαφορετικό αριθμό μορίων στο πτυχίο Τ.Ε.Ι. από ό,τι στο απολυτήριο λυκείου ως βασικό τίτλο σπουδών, στη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων.

 

Ακολούθως, το λόγο έλαβε το μέλος της Επιτροπής Εμμανουήλ Λαδωμένος, ο οποίος δήλωσε ότι διαφωνεί με την Εισήγηση και με τον προλαλήσαντα Πρόεδρο της Επιτροπής και προτείνει να απορριφθεί η προσφυγή, διότι ο νομοθέτης ήθελε την ελεύθερη επιλογή Προϊσταμένων από όλες τις κατηγορίες και συμπλήρωσε : Βεβαίως το πανεπιστημιακό πτυχίο είναι πολύτιμο και η μόρφωση και η υπεροχή που παρέχει στον κάτοχό του είναι αναμφισβήτητη και σεβαστή από όλους μας. Δεν αποκλείεται όμως σε συγκεκριμένες (λίγες) περιπτώσεις υπάλληλοι που δεν διαθέτουν πανεπιστημιακό πτυχίο να έχουν μεγαλύτερη όρεξη για δουλειά ή μεγαλύτερη εμπειρία και αποτελεσματικότητα από μερικούς (λίγους) Π.Ε., που επαναπαύονται στο πτυχίο τους και δεν προσπαθούν να γίνουν καλύτεροι μέσα από την εμπειρία στο αντικείμενο της υπηρεσίας τους. Γιατί λοιπόν να στερηθούν το δικαίωμα οι Δ.Ε. και οι Τ.Ε. να κριθούν ως Προϊστάμενοι ταυτόχρονα με τους Π.Ε.; .

 

Ακολούθως, έλαβε και πάλι το λόγο ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κωνσταντίνος Μοτζάκης και είπε : Αν κάποιοι υπάλληλοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, να μην επιλεγούν ποτέ ως Προϊστάμενοι και να κινηθεί η διαδικασία απόλυσής τους. Σε όλες τις κατηγορίες (Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε.) υπάρχουν και κακοί και καλοί στην υπηρεσία τους υπάλληλοι. Εδώ, όμως, δεν εξετάζουμε αυτό το θέμα. Το κρίσιμο θέμα για εμάς είναι : Μεταξύ ενός άριστου υπαλλήλου της κατηγορίας Π.Ε. και ενός αντίστοιχα άριστου υπαλλήλου της κατηγορίας Τ.Ε. ή Δ.Ε., ποιος προηγείται να επιλεγεί ως Προϊστάμενος; Το γεγονός ότι ο πρώτος διαθέτει πανεπιστημιακό πτυχίο δεν του δίδει προβάδισμα στην επιλογή Προϊσταμένου; Αν δεχθούμε ότι δεν υπάρχει τέτοιο προβάδισμα, τότε παραβιάζουμε το νόμο και το Σύνταγμα, όπως σας εξέθεσα.

 

Ακολούθησε φανερή ψηφοφορία, κατά την οποία το μεν μέλος Εμμανουήλ Λαδωμένος ψήφισε να απορριφθεί η προσφυγή και να επικυρωθεί η απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ. , ενώ το μέλος Θεοδώρα Κουκλιάκου και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κωνσταντίνος Μοτζάκης ψήφισαν να γίνει δεκτή η προσφυγή και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση του Γ.Γ.Π.Κ. και η συμπροσβαλλόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, κατά το μέρος που ενέκρινε το άρθρο 20 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου.

 

 

Απόφαση 2η :

 

Η Επιτροπή, κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντος του μέλους Εμμανουήλ Λαδωμένου:

Δέχεται την από 8-10-2008 προσφυγή των ΤΕΕ-ΤΑΚ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΜΔΥΔΑΣ & ΟΕΕ.

Ακυρώνει την 20639 / 12-9-2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και την 603 / 28-7-2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου, κατά το μέρος που ενέκρινε το άρθρο 20 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου.

 

Εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από της επιδόσεως της παρούσης μπορείτε να προσφύγετε ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου.

 

 

                                                                        Ηράκλειο  4 - 11 - 2008

                                                                                                 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

   

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΤΖΑΚΗΣ                               ΕΛΕΝΗ  ΚΟΤΣΙΦΑΚΗ      

   Πρωτοδίκης Δ.Δ.