«Μ.Τ.Π.Υ. για τους συναδέλφους τους μετά την 1-1-1993»

Τέλος της «ασάφειας»

Μία ακόμη νομική Άποψη-Τεκμηρίωση

 

ΕΡΩΤΗΣΗ [Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ (υποβλήθηκε στις 5/12/05 μέσω e-mail)]

 

Επιθυμούμε να έχουμε απάντησή σας στην ακόλουθη περίπτωση-ερώτημα σχετικά με το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ):

*Το θέμα:

Οι διπλ. Μηχανικοί Μόνιμοι Δημόσιοι Υπάλληλοι οι διορισθέντες μετά την 1-1-1993, με βάση την ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία (ν.2084/92), ασφαλίζονται υποχρεωτικά μόνο στο ΤΣΜΕΔΕ για Κύρια Σύνταξη [και προαιρετικά (δι ιδίων δαπανών) στο δημόσιο]. Συγχρόνως στη μισθοδοσία τους (βασικό μισθό & χρονοεπίδομα) τους γίνεται υποχρεωτικά μηνιαία κράτηση 4% υπέρ ΜΤΠΥ, καθώς και ένας μηνιαίος μισθός για δικαίωμα εγγραφής, με αμφίβολη τη συμμετοχή τους στη λήψη μερίσματος (μερισματούχοι) από αυτό, καθόσον δεν θα λάβουν σύνταξη από το Δημόσιο(;) αλλά από το ΤΣΜΕΔΕ.

*Τα ερωτήματα:

1) Για τους παραπάνω Μηχανικούς είναι υποχρεωτική η κράτηση 4% υπέρ ΜΤΠΥ;

2) Αν ΝΑΙ, παρ' ότι δεν θα λάβουν σύνταξη από το δημόσιο, η κράτηση 4% υπέρ ΜΤΠΥ είναι ανταποδοτική και οι συνάδελφοι θεωρούνται μερισματούχοι;

 

Παρακαλούμε να έχουμε όσο γίνεται τεκμηριωμένη την απάντησή σας για την άρση της ασάφειας που δημιουργεί ανασφάλεια στους συναδέλφους.

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ [Εμπειρογνώμονες Εκδοτικού Οίκου Dashofer (ελήφθη στις 9/12/05 μέσω e-mail)]

 

«Σύμφωνα με την παρ. 1 α' και β' του άρθρου 26 ΠΔ 422 της 27.03./04.05.81, οι μηχανικοί του Δημοσίου, που είναι μέτοχοι του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων πρέπει να υφίστανται κράτηση εισφοράς 4% επί του μηνιαίου βασικού μισθού και του χρονοεπιδόματός τους και 1% επί των λοιπών επιδομάτων, καθώς και ένα μηνιαίο μισθό για δικαίωμα εγγραφής. Ως μηνιαίος μισθός νοείται το σύνολο των μικτών αποδοχών εκτός του πριμ παραγωγικότητας. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται εξαίρεση από την ασφάλιση στο ΜΤΠΥ με ειδικό νόμο, όταν λ.χ ο Νόμος μονιμοποίησης δίδει το δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού φορέα, τότε οφείλουν να καταβάλλουν το 1% επί του συνόλου των αποδοχών τους ως κράτηση πόρου υπέρ του Ταμείου, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ.1 γ’ του ΠΔ 422/1981.

Για τους εισερχόμενους μηχανικούς στο Δημόσιο μετά την 1.1.1993 και σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 39 Ν. 2084/92, καθιερώνεται η αρχή ενός φορέα κύριας και επικουρικής ασφάλισης, αλλά και η υπεροχή της υποχρεωτικής ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ, αν λόγω ιδιότητας ή απασχόλησης θεμελιώνονται προϋποθέσεις υπαγωγής και σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης. Ακόμη με τη παρ. 4 του άρθρου 17 Ν. 2084/92, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 5 παρ. 4 Ν. 2320/95, καθιερώθηκε ότι στην περίπτωση συρροής ασφαλίσεως μεταξύ ΤΣΜΕΔΕ και Δημοσίου, η ασφάλιση στο ΤΣΜΕΔΕ καθιστάτε υποχρεωτική, ενώ αυτή του Δημοσίου προαιρετική δια ιδίων δαπανών.

Με το άρθρο 16 παρ. 1 Ν.2556/1997,το οποίο αντικατέστησε την παρ.2 του άρθρου 39 Ν.2084/92, όπως αυτή είχε συμπληρωθεί με την παρ.1 του άρθρου 2 Ν 2335/1995, καθιερώθηκε ότι η επικουρική ασφάλιση υποχρεωτικά υπάγεται στους φορείς τους αντίστοιχους της υποχρεωτικής υπαγωγής κύριας ασφάλισης λόγω ιδιότητας ή επαγγέλματος. Από τα παραπάνω εξαίρεση αποτελεί η υπαγωγή στο ΜΤΠΥ, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.2 του Ν.2227/94.Με το άρθρο αυτό η υπαγωγή στο ΜΤΠΥ εξαιρείται από τις ρυθμίσεις του Ν.2084/92, όπως αυτές αναπτύχθηκαν. Συνεπώς κατά τα παραπάνω οι μηχανικοί δημόσιοι υπάλληλοι δεν υπάγονται ως προς την επικουρική τους ασφάλιση στον Ειδικό Λογαριασμό Προσθέτων Παροχών των ασφαλισμένων του ΤΣΜΕΔΕ, αλλά με την εξαίρεση αυτή του Ν.2227/94 υποχρεωτικά στο ΜΤΠΥ. Συνεπώς οι μηχανικοί που διορίστηκαν στο Δημόσιο μετά την 1.1.1993, από την έναρξη ισχύος του Ν.2227/1994, ήτοι τον Σεπτέμβριο του 1994, υποχρεωτικά υπάγονται στην επικουρική ασφάλιση του ΜΤΠΥ, είναι υποχρεωτικά μέτοχοι αυτού με τις κρατήσεις του 4%, όπως αναλύθηκαν, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν τρίτα πρόσωπα υπόχρεα απλώς στην κράτηση του 1% για πόρους υπέρ του Ταμείου, σε συμφωνία με το  άρθρο 14 του ΠΔ 422 της 27.03./04.05.81 που συνδέει υποχρεωτικά την ιδιότητα του μετόχου με το καθεστώς του τακτικού ή του έκτακτου δημόσιου πολιτικού υπαλλήλου.

Η νομολογία έχει ασχοληθεί εκτενώς με το ζήτημα του αν η κράτηση που υποχρεωτικά διενεργείται στο 4% του μηνιαίου μισθού έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα, καθώς ο κύριος φορέας σύνταξης δεν είναι το δημόσιο, αλλά το ΤΣΜΕΔΕ. Υπήρξαν αποφάσεις που έκριναν ότι η επιβολή εισφορών χωρίς ανταποδοτικό χαρακτήρα δεν αποτελεί καταστρατήγηση του άρθρου 4&1 του Συντάγματος και ότι ακόμη δεν απαιτείται κάποιο είδος αναλογίας μεταξύ εισφορών και αντίστοιχων παροχών. Έχει κριθεί όμως νομολογιακά ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποια αναλογία ή σύνδεση μεταξύ των καταβαλλομένων εισφορών και των αντίστοιχων παροχών και μάλιστα αυτές θα πρέπει να βρίσκονται σε αντιστοιχία μεταξύ τους, ώστε να μην αντίκεινται στην αρχή της ανταποδοτικότητας εισφορών-παροχών και στη συνταγματική επιταγή της ισότητας απέναντι στο νόμο.

Υποστηρίχθηκε ακόμη ότι το ΜΤΠΥ αποτελεί ασφαλιστικό καθεστώς, χωρίς την υποχρέωση ανταποδοτικότητας, βάσει των καταστατικών του διατάξεων που θεσπίζουν κρατική χρηματοδότηση και κοινωνικούς πόρους στα άρθρα 21 παρ1. περ ε’ και άρθρο 22 Α’ περ.β΄’ του ΠΔ 422/27-3/04-05-1981.Οι παραπάνω διατάξεις όμως έχουν την έννοια των περιορισμών στο ύψος των κρατήσεων και τη βάση υπολογισμών τους και όχι την υποχρέωση εισφορών χωρίς την προσδοκία ανταπόδοσης και συνεπώς δεν αποκλείεται η εφαρμογή του άρθρου 4&1 του Συντάγματος.

Οι μηχανικοί διορισθέντες στο Δημόσιο μετά την 1.1.1993 υποχρεωτικά συμμετέχουν στην ασφάλιση του ΜΤΠΥ με κρατήσεις μετόχων, σύμφωνα τις διατάξεις των άρθρων 14 και 26 του ΠΔ 422/1981. Ως προς τούτο είναι σύμφωνη και η υπ’αριθμ.391/27-6-2000 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου Του Κράτους και οι παραπάνω μηχανικοί δικαιούνται της λήψης μερίσματος, εκ των εισφορών τους αυτών, όπως απαιτεί και το Υπουργείο Οικονομικών δια της Εγκυκλίου με αριθμ.18366/27-4-2001.

Οι υπόχρεοι τέλος της εισφοράς του 1% που αποδίδονται για πόρους υπέρ του Ταμείου κατά τα παραπάνω, δεν αποτελούν μετόχους του Ταμείου και οι κρατήσεις τους αυτές δεν είναι ανταποδοτικές και σύμφωνα με την ως άνω Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.»

 

Για την Dashofer Holding Hellas Ltd.

 

Vassiliki Karagrigoriou - Product Manager