Εισαγωγή
Θεματολογία
Πρόγραμμα
Κρίσιμες Ημερομηνίες
Οδηγίες Συγγραφής Εισηγήσεων
Εγγραφή
Οργανωτική Επιτροπή
Χώρος Διεξαγωγής
Διαμονή
Συνδέσεις
Επικοινωνία
 

1ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο

«Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ»

DIVANI CARAVEL, 9-11 Ιουνίου 2005

 

English Version

English version
 

 

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


Οι κατευθυντήριοι άξονες του Συνεδρίου μας είναι:

1. Ο τρόπος με τον οποίο οι τοπικές και παγκόσμιες συνθήκες διαμορφώνουν τις νέες απαιτήσεις και ευκαιρίες στην παραγωγική διαδικασία της εκτέλεσης των έργων με όρους αναπτυξιακούς

2. Η ανάπτυξη των δυνατοτήτων των Φορέων του Δημόσιου Τομέα που ασχολούνται τόσο με το σχεδιασμό, τη μελέτη και κατασκευή έργων, όσο και με την εφαρμοσμένη επιστήμη, έτσι ώστε οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί που απασχολούνται στο Δημόσιο και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (και των τριών επιπέδων) να ανταποκριθούν στις παραπάνω απαιτήσεις και ευκαιρίες της νέας εποχής.

3. Η αναγνώριση των απαιτουμένων γνώσεων και δεξιοτήτων στην παραγωγική διαδικασία των έργων αλλά και κυρίως η αναγνώριση της ιδιαιτερότητας του ρόλου του Διπλωματούχου Μηχανικού του Δημοσίου, έτσι ώστε να κατέχει τη θέση που του αρμόζει τόσο στο οικονομικό όσο και στο θεσμικό επίπεδο.


Με βάση τους παραπάνω κατευθυντήριους άξονες η θεματολογία του Συνεδρίου αναφέρεται στα παρακάτω:

Α. Λειτουργία Τεχνικών Υπηρεσιών Δημοσίου - ΟΤΑ και παραγόμενο έργο

    -  Καθηκοντολόγιο - Βαθμολόγιο.
    -  Προσλήψεις - Κρίσεις - Προαγωγές
    -  Νομική Κάλυψη
    -  Υποκατάσταση του ρόλου του Μηχανικού

Β. Οι Συλλογικές Συμβάσεις εργασίας και τα Μισθολογικά - Ασφαλιστικά - Συνταξιοδοτικά θέματα

Γ. Τεχνική Παιδεία -Επαγγελματικά Δικαιώματα - Διαρκής Επιμόρφωση

Δ. Το μέλλον των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου και οι Νέοι Μηχανικοί