Εισαγωγή
Θεματολογία
Πρόγραμμα
Κρίσιμες Ημερομηνίες
Οδηγίες Συγγραφής Εισηγήσεων
Εγγραφή
Οργανωτική Επιτροπή
Χώρος Διεξαγωγής
Διαμονή
Συνδέσεις
Επικοινωνία
 

1ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο

«Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ
ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ»

DIVANI CARAVEL, 9-11 Ιουνίου 2005

 

English Version

English version
 

 

Προδιαγραφές για τη Συγγραφή των Εισηγήσεων και των Περιλήψεων


     -   Όλες οι εισηγήσεις και οι περιλήψεις πρέπει να είναι σε μορφή έτοιμες για ανατύπωση με βάση τις ακόλουθες οδηγίες και να αποσταλούν ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ

Μαυρομματαίων 17, 10434 Αθήνα

     -   Είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ να αποσταλεί εξ αρχής η πλήρης εργασία και η περίληψή της τόσο σε έντυπη (3 αντίγραφα), όσο και σε ηλεκτρονική μορφή (δισκέτα ή CD ).
 
     -   Η αποστολή δεν θα γίνεται με e-mail, αλλά ταχυδρομικώς.
 
     -   ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ :

        (α) των περιλήψεων 15/04/2005

        (β) των εισηγήσεων 15/05/2005

     -   Μαζί με την αποστολή της εισήγησης και της περίληψης, ο/οι συντάκτης/συντάκτες θα πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ:

        A) Να διευκρινίζουν το εποπτικό μέσο (PowerPoint presentation, Overhead Projector) που θα χρειαστεί/ούν για την παρουσίαση.

        B) Να αποστείλουν τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, φορέας, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλ., Fax, e-mail).
 

     -   Για να παρουσιαστεί και να δημοσιευτεί η εισήγηση στα Πρακτικά του Συνεδρίου, θα πρέπει, τουλάχιστον ένας εκ των συντακτών να έχει εγγραφεί στο Συνέδριο.
 
     -   Το κείμενο της εισήγησης θα πρέπει να είναι 8 - 12 σελίδες και της περίληψης ½ έως 1 σελίδα (συμπεριλαμβανομένων των σχημάτων - χαρτών - διαγραμμάτων, φωτογραφιών, πινάκων και βιβλιογραφικών αναφορών). Οι περιλήψεις θα πρέπει να είναι γραμμένες ΚΑΙ στην Αγγλική γλώσσα.
 
     -   Οι διαστάσεις του κειμένου κάθε σελίδας θα πρέπει να είναι σε μέγεθος Α4 (21Χ29.7 cm), με περιθώριο 3 cm αριστερά και δεξιά και 2 cm πάνω και κάτω. Η γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι Helvetica και το μέγεθος των γραμμάτων 11 pt.
 
     -   Ο τίτλος να είναι με κεφαλαία έντονα γράμματα στο κέντρο της σελίδας. Το/τα όνομα/ονόματα του/των συντάκτη/συντακτών να ακολουθούν μετά από μία κενή γραμμή και να είναι με κεφαλαία γράμματα στο κέντρο της σελίδας. Σε περίπτωση περισσότερων του ενός συντακτών και αν αυτοί ανήκουν σε διαφορετικούς φορείς, μπροστά από το όνομα του κάθε συντάκτη να αναγράφεται με αριθμητικό σύμβολο σαν εκθέτης η αντιστοιχία του φορέα στον οποίο ανήκει. Ακολουθεί μια κενή γραμμή και στη συνέχεια τα ονόματα του φορέα ή των φορέων με την αντίστοιχη αναφορά σε αριθμητικό σύμβολο στα αριστερά.
 
     -   Ακολουθεί μια κενή γραμμή και στη συνέχεια ακολουθούν μέχρι πέντε λέξεις - κλειδιά (keywords) στα ελληνικά και αγγλικά.
 
     -   Ακολουθεί μια κενή γραμμή και η περίληψη στα ελληνικά. Μετά από μια κενή γραμμή ακολουθεί ο τίτλος της εργασίας στην Αγγλική γλώσσα και μετά από μια κενή γραμμή η περίληψη στα Αγγλικά.
 
     -   Μετά από μια κενή γραμμή ακολουθεί το κείμενο της εισήγησης. Οι επικεφαλίδες των κεφαλαίων θα είναι αριθμημένες και με έντονα γράμματα (π.χ. 1. Εισαγωγή, 2. Μεθοδολογία). Μεταξύ των κεφαλαίων να υπάρχει μια κενή γραμμή. Οι επικεφαλίδες των υπoκεφαλαίων θα πρέπει να είναι με πλάγια και έντονα γράμματα και θα αριθμούνται ως 2.1 Δεδομένα, 2.2 Επεξεργασία.
 
     -   Τα σχήματα και οι πίνακες να είναι ενσωματωμένα στο κείμενο στην κατάλληλη θέση. Να γίνεται αναφορά στο κείμενο με αρίθμηση (π.χ. Σχήμα 1) ή (Πίνακας 1). Αποκλείονται τα έγχρωμα σχήματα, τόσο στην έντυπη, όσο και στην ηλεκτρονική μορφή.
 
     -   Τα σχήματα - χάρτες - διαγράμματα καθώς και λέξεις ή μικρά κείμενα που εμπεριέχονται σε αυτά θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ευδιάκριτα μετά από σμίκρυνση περίπου 30 %. Οι χάρτες θα πρέπει να έχουν κλίμακα και προσανατολισμό.
 
     -   Οι λεζάντες των σχημάτων - χαρτών - φωτογραφιών και πινάκων θα πρέπει να είναι γραμμένες τόσο στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα με πλάγια γράμματα.
 
     -   Οι διαστάσεις των φωτογραφιών θα πρέπει να είναι 12 Χ 15 cm.
 
     -   Οι βιβλιογραφικές αναφορές μπαίνουν στο τέλος της εισήγησης, με αλφαβητική σειρά.
 
 
     -   ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ του Συνεδρίου: Ελληνική και Αγγλική.