ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας - Συνάντηση-ενημέρωση για την προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα και την εφεδρεία.doc

ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας –  Επιστολή στον Υφ. Οικονομικών κ.Σαχινίδη Φίλιππο για την μισθοδοσία προσωπικού ΟΤΑ και Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. doc

Παρατηρήσεις και Προτάσεις επί του Σχεδίου Π.Δ. «Οργανισμός Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» και του Σχεδίου Π.Δ. "Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης". doc